daichi

KogCoder

334th place

200 points

No solves yet